Nieuwsbrief 12 november 2017

Uitgave 12 november 2017

1

NIEUWSBRIEF

Lief en leed in uw

Nieuwsbrief

Wat kan er veel gebeuren

in een half jaar. We hopen

u bij te praten over het wel

en wee van onze UVV

Delden.

Activiteiten

• Nieuws van de voorzitter

• Pilot Vrijwillig Dichtbij

• Project Vrijwillig Dichtbij

• Uitstapje vrijwilligers

• Ouderenlunch

• Beursvloer

• Hofpas

• Nieuwe website UVV

Delden

• Instructiedag Amersfoort

• Projectleiders vergadering

• Landelijke Algemene

Ledenvergadering

• Nieuws van alle projecten

• Kerstmarkten

Nieuws van de voorzitter: Een korte

samenvatting over ons nieuwe project,

Vrijwillig Dichtbij, met als ondertitel

Thuiskom Vrijwilliger.

Mensen gaan na een opera+e of behandeling in het

ziekenhuis, of na een verblijf in een revalida+e-instelling

steeds sneller weer naar huis. Ze zijn vaak onzeker of ze

het thuis wel zullen redden.

UVV Delden doet mee aan het driejarige programma

‘Vrijwillig Dichtbij’ dat gefinancierd wordt door het

ministerie van VWS. In dit programma wordt onderzocht in

hoeverre vrijwilligers eraan kunnen bijdragen om het

mensen na een verblijf in het ziekenhuis of revalida+einstelling

makkelijker te maken thuis weer te wennen en

zichzelf te redden

Het is de bedoeling dat de mensen door kleine diensten van

UVV-vrijwilligers geholpen worden om zo snel mogelijk de

draad weer op te pakken en weer zelfstandig te kunnen

func+oneren en dit gedurende een beperkte periode van 6

weken. Door de vrijwilligers van UVV Delden worden geen

zorgtaken en ook geen huishoudelijke taken uitgevoerd. De

ondersteuning thuis kan ook ten goede komen aan de

mantelzorgers rondom de cli.nt; samen optrekken met een

betrokken vrijwilliger zal zeker zorgen voor het

verminderen van de belas+ng van de mantelzorger.

Uitgave 12 november 2017

2

Pilot en Project: Vrijwillig Dichtbij:

Vanaf april draaiden we een succesvolle proefperiode

en besloten na het bezoek van het Hoofdbestuur van de

Landelijke UVV dat we vanaf 2018 gaan starten met ons

nieuwe project . Mede gesteund door het feit dat we

een Projectleider, Marga Mulder, hebben gevonden en

we voor vrijwilligers ook een beroep kunnen doen op

enkele mensen van Graag Gedaan.

Het succes van slagen ligt grotendeels bij de

samenwerking met de ziekenhuizen en revalidatie

instellingen, maar ook Salut speelt hierin een grote rol.

Voor zo ver bekend zijn we de eerste UVV die dit

Project gaat draaien, dit kan alleen maar door de goede

samenwerking met al onze vrijwilligers.

Uitstapje vrijwilligers

Dit jaar kozen we voor ons uitstapje : De Houtmaat

waar we een kunstroute konden bekijken rond de vijver.

Het was de laatste dag van de exposi+e en helaas waren

er al veel kunst objecten kapot of verwijderd. Het was

mooi weer en veel vrijwilligers kwamen op de fiets naar

deze fraaie buitenplaats, we dronken samen koffie met

een cupcake en lieten ons in 2 groepen rondleiden. Er

stond een prima lunch voor ons klaar en het was heel

gezellig. Na de lunch gingen we met Trudy Broos naar

de nabij gelegen stadstuin van het NIVON, zij vertelde

ons veel over de voorbeeldtuinen, het vrijwilligerswerk

en de ac+viteiten van de werkgroep. Kortom we

hadden een geslaagde bijeenkomst.

Nieuwe Website: uvv-delden.nl

Door de landelijke UVV is voor ons een nieuwe

website gemaakt, we volgden en instruc+e in

Amersfoort, maar er kan nog heel wat bijgeleerd

worden. Bezoek de website eens!!

Uitgave 12 november 2017

30 oktober 2017 hielden we onze

projectleiders vergadering.

Zoals al=jd gingen we allemaal

met een blij gevoel naar huis,

omdat we dan horen met

hoeveel animo er in alle

projecten wordt gewerkt. We

zullen in de toekomst de PL

vergaderingen om 10 uur laten

beginnen.

Algemene Ledenvergadering

Landelijke UVV

Op 14 november 2017 zullen wij

met 2 personen deze vergadering

bijwonen. Het Hoofdbestuur is

overbelast en de secretaris Tom

de Graaf doet al een jaar zijn best

een opvolger te vinden. Bij

gebrek aan belangstellenden om

het bestuur wat te ontlasten

zullen er hardere maatregelen

moeten worden getroffen.

3

Nieuws van onze projecten:

Graag Gelezen:

Dit project loopt o.l.v. Trudy Broos en Toos de Jong

voortreffelijk.

Boek aan Huis, heeR nog maar enkele deelnemers.

de Rijdende Bibliotheek, loopt nog gestaag door.

Maar we zoeken wel een nieuwe projectleider, via

Salut, omdat Toos de Jong er na vele jaren trouwe

dienst, mee wil stoppen.

Luisterlezen, is een succes en er wordt voorgelezen

in het Elisabeth maar ook in een Kinderdagverblijf.

In de huiskamers staan =jdschriRen in manden en

in het Elisabeth staan kastjes met boeken.

Tijdend de Boekenmarkt in de Voorhof hebben we

nog geflyerd voor vrijwilligers, die hielden we er

niet aan over, maar wel een restpar=j boeken.

Graag Gedaan:

AaYe Paar en Nel Ellis draaien nog al=jd tot volle

tevredenheid dit project, er zijn enkele nieuwe

vrijwilligers, maar ook woont Nel de vergaderingen

bij van het Thuiskom project. Zij stuurt met haar

kennis als projectleider en vrijwilliger de

Projectmanager wat bij. Er zijn op dit

moment Å} 15 vrijwilligers, waarvan er 4 structureel

het vervoer naar de soos verzorgen. Er werd Å} 100

keer een beroep gedaan op dit project.

Open Tafel:

Gelukkig trekt dit project weer meer bezoekers,

dankzij de inzet van Mieke Jansink en Riki Wissink

en hun vele vrijwilligers. Er zijn zelfs dagen dat er 8

gasten aan tafel zitten. 16nov. komen we samen voor

overleg.

Gymnastiek 50+:

Hier loopt het aantal deelnemers terug, Rina Steur

heeft de dames meegedeeld dat we 2 groepen moeten

samenvoegen om de kosten te kunnen dekken, In de

Stadshagen blijft het aantal deelnemers redelijk

constant.

Dansen Internationaal:

Gelukkig is de groep onder leiding van de

Projectleider Annemarie Breukink er in geslaagd een

nieuwe lerares te vinden. Hopelijk blijft iedereen er

even veel plezier aan beleven als nu.

Uitgave 12 1 november 2017

4

Ouderen lunch

6 oktober 2017deden we voor de 2e keer,

samen met de bibliotheek, mee met de

Nationale ouderen lunch.

Vonne v.d. Meer schreef het verhaal dat,

voor de ouderen in Delden werd

voorgelezen door onze voorzitter Maria

Westen. Het verhaal sloeg erg aan en voor

€ 2,50 kon iedereen genieten van een

lekkere lunch , gesponsord door enkele

Deldense ondernemers en prima

verzorgd door het personeel van de

Stashagen. Trudy Broos en Gerard

Jenneboer ( namens de bibliotheek)

organiseerden het geheel.

Huiskamer voor ouderen:

José kamp en haar vrijwilligers organiseren ook dit

jaar weer de deelname aan 2 Kerstmarkten. Het is

voor iedereen de moeite waard om daar te gaan

kijken en mee te doen aan de verloting.

Er zijn altijd mooie prijzen te winnen en ook dit

jaar hebben ze weer origineel eierwarmers in de

verloting. Steun hun werk, zodat zij de kas van de

Soos kunnen spekken!

De Kerstmarkt in de Stadshagen is op 13

december van 10-18 uur en de Kerstmarkt in

de Langestraat op 16 dec. van 12-21 uur

Thuiskom Vrijwilligers:

Zoals eerder gemeld, is dit Project gestart onder

leiding van Marga Mulder en we zijn blij met onze

eerste cli.nt die via Salut werd aangemeld.

Beursvloer

Op 13 okt. werd er een Beursvloer gehouden in de

Hof van Twente. Hier konden ondernemingen en

vrijwilligersorganisa=es elkaar onderling diensten

aanbieden. De Deldense Brandweer bood ons een

gra=s voorlich=ng aan over veiligheid in huis en daar

maken we op onze Nieuwjaarsbijeenkomst

17-01-2018 graag gebruik van. Bovendien bood een

communica=e deskundige ons aan, na te denken over

het ontwerp van een nieuwe folder en hoe we dit

zullen kunnen bekos=gen.

Hofpas

We hopen dat alle vrijwilligers van de UVV Delden

willen gaan sparen op een Hofpas, dit is een nieuw

ini=a=ef van alle deelgemeentes van de Hof van

Twente. Vraag een uitleg-formulier aan aan bij de

deelnemers van de ac=e om dit te kunnen regelen.Nieuwsbrief

Privacybeleid-Unie Van Vrijwilligers Delden.

 

Privacybeleid – Unie Van Vrijwilligers Delden.

 

Unie Van Vrijwilligers Delden (UVV Delden) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe UVV Delden omgaat met het gebruiken en verwerken van persoonsgegevens.

 

 

 1. PERSOONSGEGEVENS

 

UVV Delden verwerkt persoonsgegevens om een goede dienstverlening te kunnen leveren. Hierdoor kunnen we ons werk optimaal en efficiënt doen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van vrijwilligers, hulpvragers, instellingen, contactpersonen en donateurs:

 • Voor- en achternaam,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Geslacht,
 • Geboortedatum,
 • Bankrekeningnummer (voor vrijwilligers die reiskosten declareren en donateurs)
 • Overige persoonsgegevens die vrijwilligers en hulpvragers zelf verstrekken en belangrijk zijn om een goede match te maken en te onderhouden.
 • Van de mensen die de onze nieuwsbrief ontvangen, verwerken we alleen naam en e-mailadres.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Voor een passende match tussen vrijwilligers en hulpvragers/vrijwilligersfuncties kan het van belang zijn om gevoelige persoonsgegevens te verwerken, zoals de gezondheidssituatie of eventuele beperkingen. Hiervoor geven vrijwilligers en hulpvragers expliciet toestemming.

 

Hoe komen we aan de persoonsgegevens

Bovengenoemde persoonsgegevens ontvangen we van de betrokkenen zelf. Deze worden doorgegeven via de website, e-mail, Social Media bericht, telefonisch of persoonlijk contact.

 

 

 1. DOELEINDEN

 

UVV Delden verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Werven, matchen, begeleiden, trainen en waarderen van vrijwilligers; persoonlijke gegevens van vrijwilligers zijn nodig voor onze communicatie en het realiseren van een passende vrijwilligersfunctie.
 • Werven, matchen en begeleiden van hulpvragers; persoonlijke gegevens van hulpvragers en contactpersonen zijn nodig voor onze communicatie en het realiseren van een passende match met een vrijwilliger.
 • Samenwerking met instellingen waar UVV Delden haar vrijwilligers inzet; persoonlijke gegevens van instellingen en contactpersonen zijn nodig voor onze communicatie en het realiseren van een goede samenwerking.
 • Verzorgen van workshops en evenementen voor vrijwilligers; hiervoor ontvangen zij een digitale uitnodiging. Vervolgens kunnen zij zich via de website aanmelden.
 • Uitbetalen van de gemaakte reiskosten van vrijwilligers.
 • Administratief verwerken van bijdragen van donateurs.
 • Versturen van een digitale nieuwsbrief met informatie over het werk van UVV, leuke acties, vrijwilligersfuncties en ervaringen van andere vrijwilligers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan uitschrijven.
 • Informeren over wijzigingen en ontwikkelingen in onze dienstverlening, speciale acties en andere relevante informatie.
 • Evalueren en analyseren van onze dienstverlening zodat we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren en optimaliseren.

 

 

 1. BEWAARTERMIJN

 

UVV Delden bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. We zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt om onze samenwerking nu en in de toekomst te ondersteunen.

 

 

 1. GEGEVENSOVERDRACHT

 

UVV Delden verkoopt geen persoonsgegevens aan derden voor marketingdoeleinden. UVV Delden verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten verwerkers-overeenkomsten met bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, zoals de hosting van onze website en het accountantskantoor. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

 

Cookies

Voor een optimale werking van onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door de website op een computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. Cookies kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd via de browserinstellingen.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics (Google) om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Met de informatie kunnen we onze website verbeteren. Google heeft van UVV Delden geen toestemming om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Social Media buttons

Berichten op onze website kunnen worden gedeeld met Social Media buttons. De meeste Social Mediakanalen werken met cookies en hanteren hun eigen privacybeleid.

 

 

 1. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

 

UVV Delden neemt passende maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De website en database zijn beveiligd en alleen medewerkers van UVV Delden en de derden met wie UVV Delden een verwerkersovereenkomst heeft, hebben toegang tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Indien iemand toch de indruk heeft dat zijn of haar gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan contact worden opgenomen met UVV Delden.

 

 

 1. GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

 

Voor het inzien, laten aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens, kan eenieder een verzoek indienen het emailadres uvvdelden.vd@gmail.comzal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, op het verzoek reageren.

 

Als UVV Delden persoonsgegevens heeft verwerkt op basis van een expliciete toestemming, dan is er het recht deze toestemming in te trekken.

 

 1. KLACHTENBEHANDELING

 

Als iemand een klacht heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, dan kan contact worden opgenomen met UVV Delden. Daarnaast is er het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. De website is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

 1. WIJZIGINGEN

 

Om het privacybeleid actueel te houden, zal deze van tijd tot tijd door UVV Delden worden aangepast. De meest recente versie staat altijd op onze website.

 

 1. CONTACT

 

Voor eventuele vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met UVV Delden.

 

Unie Van Vrijwilligers Delden

Adres: Leeuwerikstraat 9

Postcode/woonplaats: 7491CR Delden

Tel nr. 074 3761772

Email adres: iens.roerink@gmail.com

Website: https://uvv-delden.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuiskom Vrijwilligers

Inmiddels hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld om in dit nieuwe project te participeren. Binnenkort komt er een advertentie vanuit Salut om vrijwilligers en een projectleider te werven. We zijn inmiddels zover dat we hopelijk in April een pilot kunnen starten, zodat we in de praktijk kunnen toetsen of dit project levensvatbaar is.

Een nieuw project VD, Vrijwillig Dichtbij

Ons nieuwe project : Vrijwillig Dichtbij  is inmiddels succesvol gestart. We kunnen nog wel vrijwilligers gebruiken die gedurende een kort lopende periode assistentie willen verlenen om mensen weer zelfstandig te laten functioneren na een ziekenhuis opname of een revalidatie.

Graag Gelezen

Voor het project Graag Gelezen hebben we de onderstaande flyer gemaakt, deze wordt uitgedeeld op de Boekenmarkt van de Oude Blasius die 4 en 5 maart zal worden gehouden: 

U houdt van boeken en dus ook van lezen, sommige mensen  lezen  niet zelf meer, maar vinden het fijn om voorgelezen te worden. Als vrijwilliger kunt u veel voor iemand betekenen!

Project ‘Graag Gelezen’  UVV  Delden

Gezocht :  Vrijwilligers 

Wij zoeken : Enthousiaste Voorlezers M/V  en Betrouwbare Boekenbezorgers M/V

met een sociale instelling, voor de deeltaken ‘Luisterlezen’ en ‘Boek aan Huis’ en ‘de Rijdende Bibliotheek.

Wij breiden graag onze activiteiten uit!

Wij bieden : Gevarieerd vrijwilligerswerk

op flexibele tijden.

Meerdere voorleesactiviteiten, voor volwassenen en kinderen.

Boekenbezorging i.s.m. Bibliotheek Delden

Wij zijn onderdeel van een inspirerende groep, de Vrijwilligersorganisatie, UVV Delden

Meer info: Trudy Broos, 06-29118881

Ineke Roerink, 06-27978584

Lintje voor onze voorzitter Maria Westen-Reckman

Op 24-4-2015 heeft het Zijne Koninklijke Hoogheid, Koning Willem Alexander, behaagd, Maria Westen-Reckman te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De burgemeester sprak zeer lovende  worden en noemde haar een voorbeeld van succesvol ouder worden en een bevlogen ambassadeur voor de derde en vierde levensfase. Wij zijn trots op onze voorzitter voor haar geweldige inzet voor de UVV Delden.

Lintje voor onze voorzitter Maria Westen-Reckman