Nieuwsbrief 12 november 2017

Uitgave 12 november 2017

1

NIEUWSBRIEF

Lief en leed in uw

Nieuwsbrief

Wat kan er veel gebeuren

in een half jaar. We hopen

u bij te praten over het wel

en wee van onze UVV

Delden.

Activiteiten

• Nieuws van de voorzitter

• Pilot Vrijwillig Dichtbij

• Project Vrijwillig Dichtbij

• Uitstapje vrijwilligers

• Ouderenlunch

• Beursvloer

• Hofpas

• Nieuwe website UVV

Delden

• Instructiedag Amersfoort

• Projectleiders vergadering

• Landelijke Algemene

Ledenvergadering

• Nieuws van alle projecten

• Kerstmarkten

Nieuws van de voorzitter: Een korte

samenvatting over ons nieuwe project,

Vrijwillig Dichtbij, met als ondertitel

Thuiskom Vrijwilliger.

Mensen gaan na een opera+e of behandeling in het

ziekenhuis, of na een verblijf in een revalida+e-instelling

steeds sneller weer naar huis. Ze zijn vaak onzeker of ze

het thuis wel zullen redden.

UVV Delden doet mee aan het driejarige programma

‘Vrijwillig Dichtbij’ dat gefinancierd wordt door het

ministerie van VWS. In dit programma wordt onderzocht in

hoeverre vrijwilligers eraan kunnen bijdragen om het

mensen na een verblijf in het ziekenhuis of revalida+einstelling

makkelijker te maken thuis weer te wennen en

zichzelf te redden

Het is de bedoeling dat de mensen door kleine diensten van

UVV-vrijwilligers geholpen worden om zo snel mogelijk de

draad weer op te pakken en weer zelfstandig te kunnen

func+oneren en dit gedurende een beperkte periode van 6

weken. Door de vrijwilligers van UVV Delden worden geen

zorgtaken en ook geen huishoudelijke taken uitgevoerd. De

ondersteuning thuis kan ook ten goede komen aan de

mantelzorgers rondom de cli.nt; samen optrekken met een

betrokken vrijwilliger zal zeker zorgen voor het

verminderen van de belas+ng van de mantelzorger.

Uitgave 12 november 2017

2

Pilot en Project: Vrijwillig Dichtbij:

Vanaf april draaiden we een succesvolle proefperiode

en besloten na het bezoek van het Hoofdbestuur van de

Landelijke UVV dat we vanaf 2018 gaan starten met ons

nieuwe project . Mede gesteund door het feit dat we

een Projectleider, Marga Mulder, hebben gevonden en

we voor vrijwilligers ook een beroep kunnen doen op

enkele mensen van Graag Gedaan.

Het succes van slagen ligt grotendeels bij de

samenwerking met de ziekenhuizen en revalidatie

instellingen, maar ook Salut speelt hierin een grote rol.

Voor zo ver bekend zijn we de eerste UVV die dit

Project gaat draaien, dit kan alleen maar door de goede

samenwerking met al onze vrijwilligers.

Uitstapje vrijwilligers

Dit jaar kozen we voor ons uitstapje : De Houtmaat

waar we een kunstroute konden bekijken rond de vijver.

Het was de laatste dag van de exposi+e en helaas waren

er al veel kunst objecten kapot of verwijderd. Het was

mooi weer en veel vrijwilligers kwamen op de fiets naar

deze fraaie buitenplaats, we dronken samen koffie met

een cupcake en lieten ons in 2 groepen rondleiden. Er

stond een prima lunch voor ons klaar en het was heel

gezellig. Na de lunch gingen we met Trudy Broos naar

de nabij gelegen stadstuin van het NIVON, zij vertelde

ons veel over de voorbeeldtuinen, het vrijwilligerswerk

en de ac+viteiten van de werkgroep. Kortom we

hadden een geslaagde bijeenkomst.

Nieuwe Website: uvv-delden.nl

Door de landelijke UVV is voor ons een nieuwe

website gemaakt, we volgden en instruc+e in

Amersfoort, maar er kan nog heel wat bijgeleerd

worden. Bezoek de website eens!!

Uitgave 12 november 2017

30 oktober 2017 hielden we onze

projectleiders vergadering.

Zoals al=jd gingen we allemaal

met een blij gevoel naar huis,

omdat we dan horen met

hoeveel animo er in alle

projecten wordt gewerkt. We

zullen in de toekomst de PL

vergaderingen om 10 uur laten

beginnen.

Algemene Ledenvergadering

Landelijke UVV

Op 14 november 2017 zullen wij

met 2 personen deze vergadering

bijwonen. Het Hoofdbestuur is

overbelast en de secretaris Tom

de Graaf doet al een jaar zijn best

een opvolger te vinden. Bij

gebrek aan belangstellenden om

het bestuur wat te ontlasten

zullen er hardere maatregelen

moeten worden getroffen.

3

Nieuws van onze projecten:

Graag Gelezen:

Dit project loopt o.l.v. Trudy Broos en Toos de Jong

voortreffelijk.

Boek aan Huis, heeR nog maar enkele deelnemers.

de Rijdende Bibliotheek, loopt nog gestaag door.

Maar we zoeken wel een nieuwe projectleider, via

Salut, omdat Toos de Jong er na vele jaren trouwe

dienst, mee wil stoppen.

Luisterlezen, is een succes en er wordt voorgelezen

in het Elisabeth maar ook in een Kinderdagverblijf.

In de huiskamers staan =jdschriRen in manden en

in het Elisabeth staan kastjes met boeken.

Tijdend de Boekenmarkt in de Voorhof hebben we

nog geflyerd voor vrijwilligers, die hielden we er

niet aan over, maar wel een restpar=j boeken.

Graag Gedaan:

AaYe Paar en Nel Ellis draaien nog al=jd tot volle

tevredenheid dit project, er zijn enkele nieuwe

vrijwilligers, maar ook woont Nel de vergaderingen

bij van het Thuiskom project. Zij stuurt met haar

kennis als projectleider en vrijwilliger de

Projectmanager wat bij. Er zijn op dit

moment Å} 15 vrijwilligers, waarvan er 4 structureel

het vervoer naar de soos verzorgen. Er werd Å} 100

keer een beroep gedaan op dit project.

Open Tafel:

Gelukkig trekt dit project weer meer bezoekers,

dankzij de inzet van Mieke Jansink en Riki Wissink

en hun vele vrijwilligers. Er zijn zelfs dagen dat er 8

gasten aan tafel zitten. 16nov. komen we samen voor

overleg.

Gymnastiek 50+:

Hier loopt het aantal deelnemers terug, Rina Steur

heeft de dames meegedeeld dat we 2 groepen moeten

samenvoegen om de kosten te kunnen dekken, In de

Stadshagen blijft het aantal deelnemers redelijk

constant.

Dansen Internationaal:

Gelukkig is de groep onder leiding van de

Projectleider Annemarie Breukink er in geslaagd een

nieuwe lerares te vinden. Hopelijk blijft iedereen er

even veel plezier aan beleven als nu.

Uitgave 12 1 november 2017

4

Ouderen lunch

6 oktober 2017deden we voor de 2e keer,

samen met de bibliotheek, mee met de

Nationale ouderen lunch.

Vonne v.d. Meer schreef het verhaal dat,

voor de ouderen in Delden werd

voorgelezen door onze voorzitter Maria

Westen. Het verhaal sloeg erg aan en voor

€ 2,50 kon iedereen genieten van een

lekkere lunch , gesponsord door enkele

Deldense ondernemers en prima

verzorgd door het personeel van de

Stashagen. Trudy Broos en Gerard

Jenneboer ( namens de bibliotheek)

organiseerden het geheel.

Huiskamer voor ouderen:

José kamp en haar vrijwilligers organiseren ook dit

jaar weer de deelname aan 2 Kerstmarkten. Het is

voor iedereen de moeite waard om daar te gaan

kijken en mee te doen aan de verloting.

Er zijn altijd mooie prijzen te winnen en ook dit

jaar hebben ze weer origineel eierwarmers in de

verloting. Steun hun werk, zodat zij de kas van de

Soos kunnen spekken!

De Kerstmarkt in de Stadshagen is op 13

december van 10-18 uur en de Kerstmarkt in

de Langestraat op 16 dec. van 12-21 uur

Thuiskom Vrijwilligers:

Zoals eerder gemeld, is dit Project gestart onder

leiding van Marga Mulder en we zijn blij met onze

eerste cli.nt die via Salut werd aangemeld.

Beursvloer

Op 13 okt. werd er een Beursvloer gehouden in de

Hof van Twente. Hier konden ondernemingen en

vrijwilligersorganisa=es elkaar onderling diensten

aanbieden. De Deldense Brandweer bood ons een

gra=s voorlich=ng aan over veiligheid in huis en daar

maken we op onze Nieuwjaarsbijeenkomst

17-01-2018 graag gebruik van. Bovendien bood een

communica=e deskundige ons aan, na te denken over

het ontwerp van een nieuwe folder en hoe we dit

zullen kunnen bekos=gen.

Hofpas

We hopen dat alle vrijwilligers van de UVV Delden

willen gaan sparen op een Hofpas, dit is een nieuw

ini=a=ef van alle deelgemeentes van de Hof van

Twente. Vraag een uitleg-formulier aan aan bij de

deelnemers van de ac=e om dit te kunnen regelen.Nieuwsbrief